شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

9217 3521 -041

1000 متر

تبریز

پروفیل های قوسی ، سازه فضایی به صورت قوسی

تولید پروفیل های آرک زیپ برای طول های نامحدود هم دیواری هم سقفی