شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

1000 متر مربع

استان مازندران ، شهرستان جویبار

پروفیل های قوسی ، سازه قوسی دو شیبه

استفاده از سیستم ایستادرز زیپ پانل یا کلزیپ در پوشش سقف پارکینگ های فضاهای باز
× واتساپ