شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

9217 3521 -041

1500 متر

منطقه آزاد ماکو

پروفیل های تخت دو شیبه ی هشت شکل

اجرای سیستم ایستادرز زیپ پانل برای سقف های تخت در طول های نامحدود بصورت یک پارچه