شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

1500 متر مربع

منطقه آزاد ماکو

پروفیل های تخت دو شیبه ی هشت شکل

اجرای سیستم ایستادرز زیپ پانل برای سقف های تخت در طول های نامحدود بصورت یک پارچه
× واتساپ