شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

9217 3521 -041

2500 متر

تبریز

پروفیل های تخت به طول ۳۵ متر

پوشش سقف مجتمع خدماتی با سیستم کلزیپ