شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

9217 3521 -041

1000 متر

البرز

پروفیل های قوسی به طول ۴۰ متر ، سازه چند قوسی

اجرای سقف قرارگاه البرز با سیستم ایستادرز آرک زیپ بصورت قوسی در طول نامحدود