شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

9217 3521 -041

300 متر مربع

اصفهان

پروفیل های تخت چندشیبه با طول 10 متر

اجرای پوشش سقف ایستادرز کلزیپ، سقف های یکپارچه، سقف های ویلایی با سیستم ایستادرز