شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

4000 متر مربع

اراک

پروفیل های تخت به طول 35 متر

سقف های فرودگاه ها با سیستم کالزیپ، سالن های ورزشی با سیستم یکپارچه ایستادرز کلزیپ
× واتساپ