شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

9217 3521 -041

3000 متر مربع

اراک

پروفیل های تخت به طول 35 متر

سقف های فرودگاه ها با سیستم کالزیپ، سالن های ورزشی با سیستم یکپارچه ایستادرز کلزیپ