شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

9217 3521 -041

600 متر مربع

گرمسار

پروفیل های قوسی

اجرای سقف قوسی با سیستم زیپ پانل، ZIP PANEL برای پوشش های قوسی و حرمی