مصالح مصرفی در سازه های فلزی

ورق های مورد استفاده عموما ورق تیپ 37ST با ضخامت 5 میلیمتر تا 30 میلیمتر و در برخی موارد از ورق های 52ST نیز استفاده می شود .

جوش های مصرفی:

جوش های مصرفی نیز با توجه به آئین نامه AWS از 4 میلیمتر الی 20میلیمتر متغییر می باشد که نحوه اجرای جوش های نفوذی در حالت گوشه ای و سپری و شیاری نیز تابع آئین نامه AWS آمریکا انجام می گردد .

الکترود ها :

جهت مصارف عمومی از الکترود های 6013 E و جوش های نفوذی از الکترود های 7018 E استتفاده می گردد .

جوشکاری قطعات تحت بار های دینامیکی ( مانند براکت جرثقیل و تیر حمال جرتقیل ) از الکترود هایE7018 استفاده می شود .

پیچ های مصرفی :

عمده مصرف پیچها در اتصالات سازه های صنعتی ( سوله )از نوع 325 A یا معادل آن 8,8 می باشد .

برش ورق ها :

جهت برش ورق ها تا ضخامت 25 میلیمتر از گیوتین استفاده میشود .
جهت برش ورق ها با ضخامت بالاتر از 25 میلیمتر از دستگاه برش اتو ماتیک( برش ریلی یا برش برقی )استفاده میشود.

if(pll_current_language() == 'en'){