لوازم و امکانات ایستادرز

 

لوازم جانبی کالزیپ عبارتند از:

- پله نفر رو ایستادرز

- سیستم برف گیر ایستادرز

- سیستم ذوب برف ایستادرز

- سیستم ایمنی نفر رو ایستادرز

- سیستم هوابند و آبندی ایستادرز

 

 برچسب ها :

پوشش سقف ایستادرز, پوشش سقف زیپ پانل, پوشش سقف زیپ تک, پوشش سقف کالزیپ,